Om advokatvirksomhet

Advokatfirmaet Johansen & Sivertsen AS, Strøket 8, 1383 Asker, org.nr: 997318013

Tjenesteyters yrkestittel gitt i Norge er «advokat». Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fører offentlig tilsyn med advokater i Norge. Tjenesteyter er medlem i Advokatforeningen.

Tjenesteyter har stilt lovpålagt sikkerhet for 5 millioner kroner og er ansvarsforsikret. Sikkerheten dekker erstatningsansvar sikrede pådrar seg ved utøvelsen av advokatvirksomhet uten geografisk begrensning. Sikkerhetsstiller er Chartis, PB 1588 Vika, 0118 Oslo, org.nr: 850 567 352.

Klager over tjenesteyters opptreden eller salær kan klages inn for Advokatforeningens disiplinærutvalg. Se mer informasjon om klageordningen: 

http://www.advokatenhjelperdeg.no/artikler/kan-jeg-klage-pa-advokaten/